Aktualności

 

Informujemy, iż Powiat Kościański otrzymał grant w łącznej kwocie 303 141,49 zł na wsparcie:

 

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie: 173 506,50 zł

- Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie: 63 218,43 zł
- Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie: 16 200,00 zł
- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło Nadziei” w kwocie: 50 216,56

 

ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020