Ogłoszenie nr 510227346-N-2020 z dnia 16-11-2020 r.

 

Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi: Zakup 9-cio miejscowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

 Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 588348-N-2020

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Krajowy numer identyfikacyjny 30044993700000, ul. ul. Gostyńska  52, 64-000  Kościan, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 110 031, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 655 110 031.
Adres strony internetowej (url): www.osrodekwsparcia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup 9-cio miejscowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OW 26/1/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup 9-cio miejscowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie. Rok produkcji samochodu – 2020 , samochód fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34110000-1
 
SEKCJA III: PROCEDURA

 III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 

 SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 146219.51
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: REN-CAR Sp. z o.o.
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: ul. Gliwicka 190
Kod pocztowy: 44-207
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 179000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 179000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 179000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 16 listopad 2020 10:36 Kinga Poniży
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 listopad 2020 10:37 Kinga Poniży