Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie utworzony został 1 stycznia 2007r.

Ośrodek jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób upośledzonych umysłowo, w szczególności dla osób z głębokim i znacznym upośledzeniem umysłowym oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu choroby psychicznej, czyli osób niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji.

    Ośrodek dysponuje:
    1.      Pracownią arteterapii,
    2.      Pomieszczeniem kuchennym wyposażonym w niezbędne urządzenia i sprzęt gospodarstwa domowego, które pełni rolę m.in. pracowni kulinarnej, jadalni i sali ogólnej umożliwiającej spotkania uczestników zajęć i ich rodzin,
    3.      Pokojem wielofunkcyjnym, tj. gabinet pielęgniarski, pracownika socjalnego oraz pracownia edukacyjno-terapeutyczna,
    4.      Sala rehabilitacyjną z elementami sali doświadczania świata.

Celem Ośrodka Wsparcia jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia osób w nim przebywających, podniesienie poziomu ich zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie  do funkcjonowania społecznego w  środowisku.

Usługi świadczone przez Ośrodek Wsparcia obejmują w szczególności:
      - trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
      - trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:  nabywanie i podtrzymywanie umiejętności nawiązywania kontaktów, rozmowy, nauka odpowiedzialności, współpracy, partnerstwa i zachowania w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
      - trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, kinem, teatrem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,
      - poradnictwo psychologiczne i socjalne,
      - pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
      - pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
      - niezbędną opiekę,
      - terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
      - inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy,
      - wspieranie rodzin uczestników.