Działalność

Oferta programowa

 

Usługi świadczone przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie obejmują w szczególności:
     - trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
    - trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:  nabywanie i podtrzymywanie umiejętności nawiązywania kontaktów, rozmowy, nauka odpowiedzialności, współpracy, partnerstwa i zachowania w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,
     - trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, kinem, teatrem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,
     - poradnictwo psychologiczne i socjalne,
     - pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
     - pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
     - niezbędną opiekę,
     - terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
     - inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy,
     - wspieranie rodzin uczestników.