Działalność

Plany i programy

Zajęcia dla osób  zakwalifikowanych do  Ośrodka Wsparcia  odbywają  się  przez  5  dni w tygodniu ( od poniedziałku do piątku ) po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się, między innymi, na zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach.

Praca terapeutyczna z uczestnikami Ośrodka Wsparcia odbywa się w oparciu o indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego dostosowany do potrzeb i możliwości uczestnika. Plan jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem.

Od osób korzystających z usług Ośrodka Wsparcia oczekuje się:
1)  regularnego uczęszczania do Ośrodka Wsparcia,
2)  w miarę osobistych możliwości i zainteresowań włączania się do prac gospodarczych Ośrodka Wsparcia.

Formy zajęć realizowane w Ośrodku:

TERAPIE:

1. Zajęcia indywidualne edukacyjno-terapeutyczne
       - ćw. motoryki małej
       - ćw. w zakresie poprawy: komunikacji z otoczeniem, jakości mowy werbalnej
       - ćw. aktywności zgodnie z Programem Wprowadzającym M. Ch. Knill
       - ćw. funkcji poznawczych
       - stymulacja zmysłów
2. Terapia zajęciowa w pracowni kulinarnej
3. Terapia zajęciowa w pracowni arteterapii

TRENINGI:

1.  higieniczny
2.  kulinarny
3. dbania o wygląd zewnętrzny
4. czynności samoobsługowych
5. umiejętności spędzania czasu wolnego
6. porządkowy
7. trening umiejętności społecznych
8. komunikacyjny
9. praktyczny
10. edukacyjny
11. poznawczy (pamięć, uwaga, myślenie)
12. emocjonalny

REHABILITACJA:

1. ćwiczenia bierne
2. ćwiczenia ogólnorozwojowe na materacu  i na przyrządach
3. ćwiczenia wzmacniające z przyborami i/lub oporem terapeuty
4. ćwiczenia oddechowe

PSYCHOTERAPIA
 
INNE FORMY ZAJĘĆ PROWADZONE W OŚRODKU:
1. Zajęcia w sali wyposażonej w elementy sali doświadczania świata
2.  Zajęcia świetlicowe – wspólne, np.:
         - imieniny i urodziny uczestników,
         - gry i zabawy edukacyjne dla grupy,
         - quizy,                                                                        
         - wspólne muzykowanie,
         - gry planszowe,
         - zawody w darta, kręgle, i inne,
         - dyskoteki,  
         - oglądanie filmów,
         - słuchanie radio,
         - pogadanki na temat tradycji świątecznych, świąt narodowych i inne wg potrzeb,
3. Pogadanki tematyczne
4. Spacery
5. Udział w zawodach sportowych, balach, przeglądach artystycznych, konkursach plastycznych oraz udział  w  wystawach i imprezach kulturalnych organizowanych przez instytucje kulturalne
6. Prowadzenie Grupy Wsparcia dla rodziców