Zasady przyjęcia

1. Wniosek o skierowanie do Ośrodka Wsparcia składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Do wniosku należy dołączyć:
    - zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,
    - zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją  o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
    - orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
2. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  Kościanie na podstawie w/w dokumentów.